10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | De kinderen | Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag over de kinderen

Wanneer er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben beide ouders het gezag over de kinderen. Wanneer het kind is geboren voor het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het kind is door beide ouders erkend hebben beide ouders ook automatisch het gezag over de kinderen. Gezag betekent dat de ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Bijvoorbeeld over de schoolkeuze van het kind of het al dan niet laten behandelen door een arts. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag. Ben je niet getrouwd? Dan heeft de moeder automatisch het gezag, de vader niet. De vader moet het gezag via de rechter aanvragen.

Wijzigen ouderlijk gezag

Als één van de ouders het gezag niet kan uitoefenen, bijvoorbeeld in verband met vertrek naar het buitenland, dan kun je de rechter verzoeken om alleen met het ouderlijk gezag te worden belast. Dat kan bijvoorbeeld ook als de verhoudingen tussen beide ouders dusdanig slecht zijn dat geen enkele vorm van overleg mogelijk is en het belang van de kinderen hierdoor in de knel komt. Zo’n belangrijke beslissing kan op verzoek van één van de ouders worden genomen door de rechtbank.

Verzoekschrift wijziging ouderlijk gezag

Als je het ouderlijk gezag wil wijzigen dan kun je een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter neemt hierover een besluit. De mening van de kinderen zal in het besluit worden meegewogen. De rechtbank kan het gezag wijzigen als:

  1. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en het niet te verwachten is dat dit binnen een redelijke tijd verbetert, of
  2. wijziging van het gezag in het belang van het kind noodzakelijk is.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Aanvragen ouderlijk gezag door niet-gehuwde vader

Ben je als vader niet gehuwd met de moeder van je kind? Zijn jullie ook geen geregistreerde partners? Dan krijg je als vader niet automatisch het gezag over het kind. Als je het gezamenlijk ouderlijk gezag wil aanvragen dan kun je dit doen via de rechtbank. Je moet het kind dan wel hebben erkend.

Minderjarige kinderen, jonger dan 12

Als de rechter zich moet buigen over de vraag wie van de ouders het gezag krijgt over kinderen ouder dan 12 jaar, luistert de rechter ook naar de mening van het kind. Maar uiteindelijk is het aan de rechter om definitief te bepalen onder wiens directe gezag het kind komt te staan. Jonge kinderen zijn niet in de positie om zelf keuzes te mogen maken voor de toekomst.

Wanneer de rechter zal gaan oordelen over de toekomst van het kind zal de rechter een uitgebreide afweging maken van de feiten en gegeven omstandigheden van het kind. Als het kind specifiek aangeeft te willen spreken met de rechter behoort dit tot de mogelijkheden.

Minderjarige kinderen, ouder dan 12

Kinderen boven de 12 jaar kunnen zelf invloed uitoefenen op hun toekomstige gezag. Aan de kinderrechter kunnen zij  – afzonderlijk –  hun voorkeur kenbaar maken hoe zij de verdeling van het ouderlijk gezag het liefste zien. In een ‘kinderverklaring’ aan hun advocaat kan worden aangegeven bij wie ze het liefst willen wonen en aan welke ouder de voorkeur gegeven wordt. Ook kunnen ze hun omgangsregeling met de ouders mee helpen beslissen.

Kinderen ouder dan 12 jaar worden altijd gehoord door de kinderrechter die vertrouwelijk met de kinderen praat. Van het verhoor van minderjarigen wordt geen afschrift verstrekt en ook niet van de brieven van de minderjarigen. Voor het verhoor door de kinderrechter worden kinderen zelf uitgenodigd door de rechter. Hierbij moet opgemerkt worden dat kinderen weliswaar invloed hebben, maar hun voorkeur is niet bindend voor de rechter.

Informatie verplichting voor de ouder met het wettige gezag

De ouder die het ouderlijk gezag heeft gekregen na de scheiding is verplicht om de andere ouder van informatie te voorzien, en de andere ouder te raadplegen als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de opvoeding. Een wisseling van school bijvoorbeeld.

Als je het ouderlijk gezag hebt dan heb je de verplichting om beslissingen te nemen in het belang van de kinderen. Het belang van de kinderen dient altijd voorop te staan. Ouders die samen het ouderlijk gezag hebben moeten deze beslissingen samen nemen.