Woordenboek

Alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt. Zie ook kinderalimentatie en partneralimentatie.

Burgerlijk huwelijk

Het burgerlijke huwelijk is in Nederland het wettelijke huwelijk. Dat wil zeggen dat alleen dit huwelijk rechtsgeldig is, in tegenstelling tot het kerkelijk huwelijk. Het burgerlijke huwelijk is een verbond tussen twee personen. Om dat voor de toekomst vast te leggen maakt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een huwelijksakte op. Deze akte wordt ondertekend door de (toekomstige) echtelieden, door twee tot vier getuigen en door de trouwambtenaar. Als aandenken kan een trouwboekje worden uitgereikt.

Burgerlijke stand

In de registers van de Burgerlijke Stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Daarin staat wanneer iemand geboren, overleden, getrouwd en gescheiden is. Ook wordt het geregistreerd partnerschap sinds de invoering ervan in 1998 bijgehouden.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is het samen opvoeden van kind(eren) door beide ouders, die niet samen wonen. Co-ouderschap is een concrete invulling van de omgangsregeling waarbij de kinderen de helft van de tijd bij de ene en de helft van de tijd bij de andere ouder wonen.

Convenant - zie echtscheidingsconvenant

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. In de landen waar echtscheidingen toegestaan zijn, worden alle juridische banden die de echtgenoten hebben verbroken en kunnen beide partners als zij dat willen, opnieuw met iemand burgerlijk trouwen.

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin afspraken rond de echtscheiding en de omgangsregeling worden vastgelegd.

Flitsscheiding (afgeschaft)

De flitsscheiding is in Nederland een vorm van echtscheiding waarbij het huwelijk eerst wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna de beëindiging van dat geregistreerd partnerschap wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. Het omzetten van het huwelijk kan een echtpaar doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het woonachtig is. Het zojuist gesloten geregistreerd partnerschap kan vervolgens worden ontbonden bij een advocaat of notaris, zonder de tussenkomst van een rechter.
Sinds 1 maart 2009 is de flitsscheiding niet meer mogelijk.

Gemeenschap van goederen

Een huewelijk in gemeenschap van goederen betekent dat alle goederen aan beide echtgenoten toebehoren, inclusief schulden. Bij een echtscheiding moeten alle goederen eerlijk verdeeld worden, dus 50/50.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen.

Homohuwelijk

Het homohuwelijk is een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Het homohuwelijk is in Nederland mogelijk sinds april 2001. Het homohuwelijk brengt dezelfde rechten en plichten met zich mee als een huwelijk tussen een man en een vrouw, met uitzondering van de afstammingsrelatie van eventuele kinderen en de erkenning van het huwelijk in landen die een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen niet kennen.

Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden wordt een overeenkomst bedoeld tussen echtgenoten. In de huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen geregeld. Huwelijkse voorwaarden moeten bij een notaris worden opgemaakt. Huwelijkse voorwaarden kunnen ook tijdens het huwelijk worden opgemaakt, ze moeten dan door de rechtbank worden goedgekeurd om te voorkomen dat eventuele schuldeisers worden gedupeerd. Ook het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk moet door de rechtbank worden goedgekeurd.

Kerkelijk huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap of gemeente. Een kerkelijk huwelijk mag alleen worden voltrokken nadat het burgerlijk huwelijk is voltrokken.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Afspraken voor kinderalimentatie kunnen de ex-partners samen maken, als u er niet samen in goed overleg uit kunt komen zal de rechter uiteindelijk een bedrag vaststellen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders.
Een ouder moet voor de kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Als het kind meerderjarig wordt, houdt echter de financiële verplichting niet op. Een ouder heeft voor de kinderen van 18, 19 en 20 jaar een "voortgezette onderhoudsplicht". Dit betekent dat hij of zij de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen.

Partneralimentatie

De alimentatie is een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de voormalige partner. Na een scheiding vervalt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om een levensstandaard gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk te bekostigen, dan moet de ander alimentatie betalen.
Partneralimentatie staat los van kinderalimentatie en wordt apart berekend. De maximale duur van de verplichting om partneralimentatie te betalen is 12 jaar.

Onderhoudsgeld – zie alimentatie

 

Omgangsregeling, omgangsrecht

Omgangsrecht is het wederzijdse recht van iemand (ouder, grootouder, derden) en een minderjarig kind om contact met elkaar te houden. In principe zijn de ouders ouders vrij om zelf te bepalen welke omgangsregeling zij wensen. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. Vaak is de standaard omgangsregeling 1 keer per twee weken een weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen voor de niet-verzorgende ouder. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een omgangsregeling in de vorm van co- ouderschap en een uitgebreide omgangsregeling vast te laten leggen.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag (voorheen: ouderlijke macht) is het gezag dat de meerderjarige ouders over het minderjarige kind mogen en moeten uitoefenen. Het ouderlijk gezag stopt bij ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag, of uiteraard als het kind volwassen is. Als het ouderlijk gezag door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend, dan spreekt men van voogdij.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan, zorgmodel) is een document waarin ouders afspraken vastleggen over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.
Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen in een echtscheidingprocedure.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als iemand om godsdienstige of financiële redenen geen echtscheiding wil en wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank. Indien men van tafel en bed gescheiden is, kan men gedurende drie jaar na de ingangsdatum niet definitief scheiden, tenzij beide partijen aangeven aan de Rechtbank toch echtscheiding te wensen. Na die drie jaar is de scheiding een formaliteit en kan men door een brief te schrijven aan de rechter eenzijdig tot ontbinding over gaan zonder dat de partner hier bezwaar tegen kan inbrengen. Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is het huwelijk definitief beëindigd en kunnen de huwelijkspartners opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Verknochte goederen

Verknochte goederen zijn bijzondere persoonsgebonden spullen zoals sieraden en kleding

 

Advies nodig? Wij nemen uw zorgen uit handen!

Bel 085 – 029 10 00 Lokaal tarief Direct iemand aan de lijn.
7 dagen per week, ook 's avonds.
Geheel vrijblijvend!


Of stel uw vraag.
Wij bellen u binnen één werkdag terug.
Stel uw vraag

De dienstverlening van Echtscheiding.nl wordt beoordeeld met een 9.1 (660 beoordelingen) De hoogste score is een 10.