Home | Kinderalimentatie
Wanneer vervalt kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie

Hebben je ex-partner en jij kinderen en besloten om te gaan scheiden? Dan moet je er rekening mee houden dat een van jullie kinderalimentatie moet betalen. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de zorg en opvoeding van de kinderen.

Zoals je weet zijn ouders samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn wettelijk verplicht om de andere ouder financieel te ondersteunen. Het gaat dan om de verzorgings- en opvoedingskosten van de kinderen.

Bij een scheiding wordt de verzorging en de opvoeding van de kinderen verdeeld. Ouders moeten samen afspraken maken over wie de zorg en opvoeding op zich gaat nemen.

Ook moeten ze afspraken over de kinderalimentatie maken. Ze kunnen een berekening laten maken om de hoogte van het bedrag van de alimentatie te weten.

Hoogte kinderalimentatie

Het bedrag van kinderalimentatie hangt af van:

  • de financiële behoefte van de kinderen;
  • de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.

Allereerst wordt bij de berekening van de kinderalimentatie rekening gehouden met de behoefte van de kinderen. Bij de vaststelling van de behoefte van de kinderen wordt gekeken naar de algemene kosten van kinderen.

Voor deze berekening is een algemeen systeem ontwikkeld. Onder andere de leeftijd van kinderen en het gezinsinkomen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden meegenomen. Het kindgebonden budget wordt bij het gezinsinkomen opgeteld.

Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit wordt de draagkracht van beide ouders genoemd.

De draagkracht wordt niet alleen bepaald door het inkomen, maar ook door het vermogen. De rechters hebben hierover normen of richtlijnen afgesproken. Deze worden tremanormen genoemd.

Tot slot wordt de behoefte van de kinderen en draagkracht van de ouders met elkaar vergeleken. Beoordeeld wordt of de niet-verzorgende ouder in staat is om een financiële bijdrage te leveren.

Daarna wordt gekeken welke bijdrage maximaal kan worden geleverd. Aan de hand van al deze gegevens wordt de kinderalimentatie bepaald. Daarna ligt de kinderalimentatie vast.

Indexering kinderalimentatie 2021

Elk jaar veranderen de lonen. Door deze verandering komt ook jaarlijks een wijziging in de  kinderalimentatie bedragen. Dit wordt indexering genoemd.

De minister van Justitie bepaalt met welk percentage de alimentatie bedragen moeten worden aangepast. De hoogte van dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Voor het jaar 2021 geldt een percentage van 3% waarmee de kinderalimentatie wordt geïndexeerd en dus verhoogd.

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld

Voor de levensonderhoud van de kinderen moet voldoende geld beschikbaar zijn. Beide ouders blijven financieel verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. De niet-verzorgende ouder betaalt kinderalimentatie aan de verzorgende ouder.

Kinderen kunnen alles doen wat zij voor de scheiding ook deden dankzij de kinderalimentatie. Met andere woorden, zij moeten nog steeds naar zwemles, sport, kinderopvang, voetballes etc. kunnen blijven gaan. Dat de relatie tussen de ouders is verbroken, mag hier geen verandering in brengen.

Kinderalimentatie verplicht

Wettelijk geldt een zogeheten alimentatieplicht. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Door deze plicht is de kinderalimentatie ook verplicht. Jij of je ex-partner moet financieel bijdragen in de zorg en opvoeding van jullie kinderen.

Heeft de betalende ex-partner de alimentatie voor lange tijd niet betaald? Dan kan een beroep worden gedaan op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (het LBIO). Het LBIO kan het achterstallige bedrag dan bij je ex afdwingen.

Kinderalimentatie tot welke leeftijd?

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt totdat de kinderen 21 jaar zijn geworden. Voor kinderen onder de 21 jaar geldt namelijk een onderhoudsplicht. In een uitzonderlijk geval kan na de leeftijd van 21 jaar de onderhoudsplicht voortduren. Dit kan het geval zijn als het kind gehandicapt is en hierdoor niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Totdat de kinderen 18 jaar zijn betaalt de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Vanaf 18 jaar ontvangen de kinderen de kinderalimentatie op hun eigen rekening. Dit komt omdat de kinderen vanaf die leeftijd zelf ook hun kosten moeten betalen.