Home | Kinderalimentatie
Wanneer vervalt kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie

Als jullie samen kinderen hebben en besluit om te gaan scheiden, dan moet je er rekening mee houden dat een van jullie kinderalimentatie moet betalen. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de zorg en opvoeding van de kinderen.

Zoals je weet zijn ouders samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Bij een scheiding wordt de verzorging en de opvoeding van de kinderen verdeeld. Ouders moeten dan samen afspraken maken over wie de zorg en opvoeding van de kinderen op zich gaat nemen. Afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt zal er kinderalimentatie betaald moeten worden aan degene die voor de kinderen zorgt. Jij en je ex partner moeten bij een echtscheiding hierover afspraken maken.

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van deze kinderalimentatie is afhankelijk van de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.

Allereerst wordt bij de berekening van de kinderalimentatie rekening gehouden met de behoefte van de kinderen. Bij de vaststelling van de behoefte van de kinderen wordt gekeken naar wat en kind in het algemeen kost. Voor deze berekening is een algemeen systeem ontwikkeld. Hierin worden onder andere de leeftijd van de kinderen en het gezinsinkomen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap meegenomen. Het kindgebonden budget wordt bij het gezinsinkomen opgeteld.

Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit wordt de draagkracht van beide ouders genoemd. De draagkracht wordt niet alleen bepaald door het inkomen, maar ook het vermogen. De rechters hebben hierover normen of richtlijnen afgesproken. Dit worden tremanormen genoemd.

Tot slot wordt de behoefte van de kinderen en draagkracht van de ouders met elkaar vergeleken. Beoordeeld wordt of de niet-verzorgende ouder in staat is om een financiële bijdrage te leveren. Daarna wordt gekeken welke bijdrage maximaal kan worden geleverd. Aan de hand van al deze gegevens wordt de kinderalimentatie vastgesteld.

Indexering kinderalimentatie 2021

Elk jaar veranderen de lonen. Door deze verandering komt ook jaarlijks een wijziging in de kinderalimentatiebedragen. Dit wordt indexering genoemd.

De minister van Justitie bepaalt met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. De hoogte van dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Voor het jaar 2021 geldt een percentage van 3% waarmee de kinderalimentatie wordt geïndexeerd, en dus verhoogd.

Kinderalimentatie verplicht

Wettelijk geldt een zogeheten alimentatieplicht. Deze plicht houdt in dat de niet-verzorgende ouder verplicht blijft om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Door deze plicht is de kinderalimentatie ook verplicht. Dit betekent dat jij of je ex-partner verplicht is om financieel bij te dragen in de zorg en opvoeding van jullie kinderen.

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld

Voor de levensonderhoud van de kinderen moet voldoende geld beschikbaar zijn. Aangezien beide ouders financieel verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging van de kinderen, betaalt de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie.

Door de kinderalimentatie blijft het voor de kinderen mogelijk om alles te doen wat zij voor de scheiden ook deden. Met andere woorden moeten zij nog steeds naar de zwemles, sport, kinderopvang, voetballes etc. kunnen blijven gaan. Dat de relatie tussen de ouders is verbroken moet hier geen verandering in brengen.

Kinderalimentatie tot welke leeftijd?

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt totdat de kinderen 21 jaar zijn geworden. Voor kinderen onder de 21 jaar geldt namelijk een onderhoudsplicht. In een uitzonderlijk geval kan na de leeftijd van 21 jaar de onderhoudsplicht voortduren. Dit kan het geval zijn als het kind gehandicapt is en hierdoor niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Totdat de kinderen 18 jaar zijn betaalt de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Vanaf 18 jaar ontvangen de kinderen de kinderalimentatie op hun eigen rekening. Dit komt omdat de kinderen vanaf die leeftijd zelf ook hun kosten moeten betalen.