Home | Scheiden met kinderen | Omgangsregeling
omgangsregeling

Alles wat je moet weten over omgangsregeling

Als je uit elkaar gaat en je hebt minderjarige kinderen, dan is het van belang om afspraken te maken over de kinderen. In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Ook maak je in het ouderschapsplan afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders die gaan scheiden. Ook samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn – als zij uit elkaar gaan – verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling is een regeling waarbij de niet-verzorgende ouder afspraken maakt betreft het contact tussen hem/haar en het kind. Het kind verblijft dan voor een groot deel bij de verzorgende ouder.

Niet-verzorgende ouder is de ouder die niet voor een groot deel de opvoeding en de zorgtaken op zich heeft. De verzorgende ouder heeft voor een groot gedeelte de opvoeding en de zorgtaken op zich.

Om ervoor te zorgen dat het kind contact heeft met de niet-verzorgende ouder worden er afspraken gemaakt in een omgangsregeling. Hoe zo’n omgangsregeling eruit ziet hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als de vader van het kind 40 uur per week werkt en alleen in het weekend tijd heeft, dan kan er afgesproken worden dat de vader in het weekend tijd heeft.

Welke omgangsregelingen zijn er?

Co-ouderschap

Dit is een omgangsregeling die veel vaker voorkomt. Een regeling waarbij de kinderen beide ouders evenveel zien. De opvoedings- en zorgtaken zijn dan 50/50 verdeeld. De kinderen zijn dan evenveel bij beide ouders.

Een andere vorm van co-ouderschap

Dit is een omgangsregeling waarbij de kinderen na de scheiding in het ouderlijke huis blijven wonen, maar de ouders om de week bij hen wonen. Op deze manier hoeven de kinderen niet heen en weer te gaan om de ene week bij de vader te slapen en de andere week bij de moeder. De omgeving blijft hetzelfde voor de kinderen, dit kunnen die kinderen als fijn ervaren.

Omgangsregeling kind

Een omgangsregeling met een kind kan afgesproken worden tot het kind meerderjarig is. Als er een geschil is over de omgangsregeling en het kind 12 jaar en ouder is, dan kan de rechter het kind ook vragen naar zijn of haar mening. Afhankelijk van de feiten en de omstandigheden besluit uiteindelijk de rechter wat in het belang van het kind is.

Minimale omgangsregeling vader

In beginsel heeft elk kind recht op gelijkwaardig contact met beide ouders. Dit is geregeld in de wet en Europese verdragen.

Een regeling is wel geheel afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Voor ieder ouder is dit anders. Daarom spreken ouders zelf af hoe ze de minimale omgangsregeling vorm zullen geven.

Plichten vader bij omgangsregeling

Datgene wat er in een omgangsregeling wordt afgesproken dient men na te komen. Als er is afgesproken dat de vader de kinderen woensdag en donderdag van school ophaalt en de kinderen bij hem logeren, dient hij dit ook na te komen. Zowel de moeder als de vader dient zich te houden aan de gemaakte afspraken bij een omgangsregeling. Dit zorgt voor rust, structuur en regelmaat zoals de kinderen dat nodig hebben.

Advocaat omgangsregeling

Wij adviseren ouders altijd om bij het opstellen van een omgangsregeling hulp te krijgen van een gespecialiseerde familierecht advocaat. Een familierecht advocaat kan jullie helpen bij het opstellen, informeren over de eventuele gevolgen van gemaakte afspraken en beoordelen of de gemaakte omgangsregeling ook in het belang van het kind is. Soms maken ouders afspraken die moeilijk na te komen zijn.

Omgangsregeling opstellen

In principe zijn jullie als ouders vrij om zelf te bepalen wat voor soort omgangsregeling jullie willen. Wettelijk is namelijk alleen bepaald dàt er recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten. Het is mogelijk om te kiezen voor een ‘standaard’ omgangsregeling: één keer per twee weken omgang en de helft van alle vakanties en feestdagen.

In het ouderschapsplan staan in ieder geval de volgende afspraken:

  • Hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld (ook wel ‘zorgregeling’ genoemd);
  • hoe je de omgang met de kinderen regelt (ook wel omgangsregeling genoemd);
  • op welke manier je elkaar informeert over belangrijke zaken (zoals schoolkeuze, kinderalimentatie en medische behandeling etc.).

Je kunt het ouderschapsplan is het ook mogelijk andere punten vast te stellen, denk hierbij aan bepaalde regels (zoals de bed-tijden, huiswerk) of straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Omgangsregeling wijzigen

Een omgangsregeling kan gewijzigd worden. Situaties, tijden en leeftijden van kinderen veranderen. Een omgangsregeling dient mee te gaan met de veranderingen.

Onderling afspraken maken is natuurlijk altijd mogelijk, maar niet verstandig. Laat elke wijziging officieel vastleggen door een advocaat. Zo kunt u de wijzigingen ook afdwingen via de rechter op het moment de ex-partner deze niet nakomt.

Niet nakomen omgangsregeling

Als er een omgangsregeling is afgesproken via de rechter, dan kan je de afspraken laten afdwingen via de rechter. Hiervoor heb je een goede advocaat nodig. Bel ons en we helpen je graag verder.

Omgangsregeling vader weigeren

Een omgangsregeling kan geweigerd worden als is voldaan aan de regels in artikel 337a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De rechter kan een omgangsregeling weigeren als:

  1. contact met het kind ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of;
  2. de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat wordt geacht om omgang te hebben met het kind, of;
  3. het kind 12 jaar of ouder is en uit verhoor blijkt dat er ernstige bezwaren zijn tegen omgang met ouder, of;
  4. omgang in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.