Home | Scheiden met kinderen | Omgangsregeling
omgangsregeling

Alles wat je moet weten over omgangsregeling

Ga je uit elkaar en heb je minderjarige kinderen? De ene ouder moet dan afspraken maken met de andere ouder over de kinderen.

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Ook maak je in het ouderschapsplan afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen.

Tijdens de scheiding zijn gehuwde en geregistreerde ouders wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag moeten ook een ouderschapsplan maken bij het uit elkaar gaan.

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling is een regeling tussen ouders met betrekking tot het kind. Hierbij maakt de niet-verzorgende ouder afspraken over het kind met de verzorgende ouder. Het kind verblijft dan voor een groot deel bij de verzorgende ouder.

De niet-verzorgende ouder neemt minder taken van de opvoeding en de zorgtaken op zich dan de verzorgende ouder.

Voor de niet-verzorgende ouder worden er afspraken gemaakt in een omgangsregeling. Zo kan ook deze ouder het kind of de kinderen blijven zien. Hoe een omgangsregeling eruit ziet, hangt af van de persoonlijke omstandigheden.

Werkt de vader van het kind 40 uur per week? Heeft hij alleen in het weekend tijd? Dan kan er afgesproken worden dat de vader in het weekend tijd met de kinderen doorbrengt.

Welke omgangsregelingen zijn er?

Co-ouderschap

Dit is een omgangsregeling die vaak voorkomt. Het betreft een regeling waarbij de kinderen beide ouders evenveel zien. De opvoedings- en zorgtaken zijn dan 50/50 verdeeld. De kinderen zijn dan evenveel bij beide ouders.

Birdnesting

Dit is een vorm van co-ouderschap. In dit geval blijven de kinderen na de scheiding in het ouderlijke huis wonen. De ouders wonen om de week bij hen. Ouders hebben dus ieder ook nog een eigen huis. Zo hoeven de kinderen niet heen en weer te gaan tussen de ouders.

De omgeving blijft hetzelfde voor de kinderen. Meestal ervaren kinderen dit als prettig.

Omgangsregeling kind

Een omgangsregeling met een kind kan afgesproken worden tot het kind meerderjarig is. Is er een probleem over de omgangsregeling en is het kind ouder dan 12 jaar? Dan kan de rechter het kind ook vragen naar zijn of haar mening.

De rechter beslist uiteindelijk wat in het belang van het kind is. De beslissing hangt af van de feiten en omstandigheden.

Minimale omgangsregeling vader

In principe heeft elk kind recht op gelijkwaardig contact met beide ouders. Dit is geregeld in de wet en Europese verdragen.

Een regeling is wel geheel afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Voor iedere ouder is dit anders. Daarom spreken ouders zelf af hoe ze de minimale omgangsregeling vorm zullen geven.

Plichten vader bij omgangsregeling

Datgene wat er in een omgangsregeling wordt afgesproken, moet je nakomen.

Is afgesproken dat de vader de kinderen woensdag en donderdag van school ophaalt en ze bij hem logeren? Dan moet hij dit ook na te komen.

Zowel de moeder als de vader moeten zich houden aan de gemaakte afspraken bij een omgangsregeling. Dit zorgt voor rust, structuur en regelmaat bij de kinderen.

Advocaat omgangsregeling

Wij adviseren ouders om hulp in te schakelen bij het opstellen van een omgangsregeling. Dit kan het best door een gespecialiseerde familierecht advocaat.

Een familierecht advocaat kan jullie helpen bij het opstellen van en informeren over de eventuele gevolgen. Ook kan deze beoordelen of de gemaakte omgangsregeling ook in het belang van het kind is. Soms maken ouders afspraken die moeilijk na te komen zijn.

Omgangsregeling opstellen

In principe zijn jullie als ouders vrij om zelf te bepalen wat voor soort omgangsregeling jullie willen. In de wet staat alleen dát er recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrijgelaten. Je kunt ook kiezen voor een ‘standaard’ omgangsregeling.

Vaak heeft de niet-verzorgende ouder één keer per twee weken omgang. Deze ziet de kinderen meestal ook voor de helft van alle vakanties en feestdagen.

In het ouderschapsplan staan in ieder geval de volgende afspraken:

  • hoe de zorg en opvoeding worden verdeeld (ook wel ‘zorgregeling’ genoemd)
  • hoe je de omgang met de kinderen regelt (ook wel omgangsregeling genoemd)
  • op welke manier je elkaar informeert over belangrijke zaken (zoals schoolkeuze, kinderalimentatie en medische behandeling etc.)

Je kunt in het ouderschapsplan ook andere punten vaststellen. Denk hierbij aan bedtijden, huiswerk of straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Omgangsregeling wijzigen

Een omgangsregeling kan gewijzigd worden. Situaties, tijden en leeftijden van kinderen veranderen. Een omgangsregeling moet meegaan met dit soort veranderingen.

Onderling afspraken maken, is natuurlijk altijd mogelijk. Dit is echter niet verstandig. Laat elke wijziging officieel vastleggen door een advocaat. Komt de ex-partner de afspraken niet na? Dan kun je de wijzigingen afdwingen via de rechter.

Niet nakomen omgangsregeling

Is er een omgangsregeling afgesproken via de rechter? Dan kun je de afspraken laten afdwingen via de rechter. Hiervoor heb je een goede advocaat nodig. Bel ons en we helpen je graag verder.

Omgangsregeling vader weigeren

Een omgangsregeling kan geweigerd vanuit de rechtbank. Dan is voldaan aan de voorwaarden uit artikel 337a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De rechter kan een omgangsregeling weigeren op grond van een van de volgende voorwaarden:

  1. Het contact met het kind is zeer nadelig voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.
  2. De ouder wordt ongeschikt of niet in staat geacht om omgang te hebben met het kind.
  3. Het kind is 12 jaar of ouder. Uit verhoor blijkt bovendien dat er ernstige bezwaren zijn tegen omgang met de ouder.
  4. De omgang is in strijd met zwaarwegende belangen van het kind.

Wil je meer informatie over scheiden of zoek je een advocaat of mediator? Op onze website vind je meer informatie.