Echtscheiding woordenboek

Home | Echtscheiding woordenboek

Bij een echtscheiding worden er verschillende begrippen/algemene termen gebruikt waarvan je wellicht de betekenis niet goed kent. Daarom hebben we hieronder een begrippenlijst opgesteld. 

A.

Advocaat

Een advocaat is een persoon die je helpt bij juridische aangelegenheden, die geeft juridisch advies en bijstand. Mocht het nodig zijn dan treedt de advocaat op bij rechtszaken en behartigt hij/zij jouw belangen. Bij echtscheidingszaken is een advocaat verplicht. Jullie samen, jij en je partner dus, kunnen besluiten om samen naar één advocaat te gaan. Jullie allebei hebben dan dezelfde advocaat. 

Akte van berusting 

De akte van berusting wordt getekend als de partners niet in beroep willen gaan tegen de uitspraak over de echtscheiding. Het is een verklaring waarmee de partners aangeven dat zij kennis hebben genomen van de, door de rechtbank gegeven, echtscheidingsbeschikking. Met deze akte geven de partners aan dat akkoord gaan met de echtscheiding. Jullie scheiding is officieel zodra dit wordt ingeschreven in de registers, burgerlijke stand, van de gemeente. 

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage voor de kosten van levensonderhoud. Er zijn twee soorten alimentatie, namelijk kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage voor de verzorging en opvoeding van het kind. De alimentatieplicht duurt tot de 21e leeftijd van het kind. Partneralimentatie is een financiële bijdrage aan de minstverdienende partner na de echtscheiding. De partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

Alimentatieberekening

Een alimentatieberekening is een berekening van de kinder- of partneralimentatie. De berekening kun je het beste door een advocaat laten doen. Die kan namelijk precies berekenen wat de hoogte van het bedrag aan alimentatie officieel hoort te zijn. 

Alimentatieplichtige 

Dit is de ouder of ex-partner die verplicht is om alimentatie te betalen. 

Alimentatiegerechtigde

Dit is de ouder of ex-partner die recht heeft op het ontvangen van alimentatie. 

 

B.

Beperkte gemeenschap van goederen

Dit houdt in dat de privé bezittingen of schulden van voor het huwelijk, ook tijdens het huwelijk gescheiden blijven. Wanneer jullie uit elkaar gaan blijven bezittingen of schulden gescheiden. 

Boedelverdeling

Dit is de verdeling van de gezamenlijke boedel tussen de partners. De gezamenlijke boedel bestaat uit alle gezamenlijke bezittingen, zoals inboedel, auto en rekeningen etc.

Beschikking

Een beschikking is de uitspraak van een verzoekschriftprocedure, zoals de echtscheidingsprocedure. 

 

C.

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat de kinderen na echtscheiding evenveel bij beide ouders verblijven. De zorg over jullie kinderen is 50% verdeeld tussen de ouders.

Convenant

Een convenant is een soort overeenkomst. Bij de scheiding wordt er een echtscheidingsconvenant opgesteld waarin alle afspraken omtrent de scheiding wordt vastgesteld, zoals de verdeling van de bezittingen, de woning en het (opgebouwde) pensioen. Ook de afspraken omtrent kinder- en/of partneralimentatie staan hier in. Kortom: alles met betrekking tot de echtscheiding staat erin vastgelegd.

Conversie

Dit is een volledige breuk met uw ex-partner wat betreft de verdeling van de pensioenrechten bij een echtscheiding. Ieder krijgt zijn/haar gedeelte van het pensioen, zonder dat dit geboden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner. 

 

D.

Dagvaarding

Dit is een officiële, schriftelijke oproep, om voor het gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure. 

Draagkracht

De term draagkracht wordt meestal gebruikt bij de beoordeling en de berekening van de kinder- en/of partneralimentatie. Er wordt dan gekeken naar het gezinsinkomen, dus naar het inkomen van jullie beiden en naar de behoefte van degene die alimentatie zal ontvangen en naar de draagkracht van degene die alimentatie zal moeten betalen. Draagkracht houdt het bedrag in dat iemand maandelijks aan alimentatie zou kunnen betalen. 

 

E.

Echtscheidingsconvenant

Bij de scheiding wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld waarin alle afspraken omtrent de scheiding zijn vastgelegd, zoals de verdeling van de bezittingen, de woning en het (opgebouwde) pensioen. Ook de afspraken omtrent kinder- en/of partneralimentatie staan hier in. Kortom: alles met betrekking tot de echtscheiding staat in de echtscheidingsconvenant. 

Eenzijdige verzoek

Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding wordt door één van de partners alleen aangevraagd. Naast een eenzijdig verzoek is er het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, dan verzoeken de partners gezamenlijk de echtscheiding.

 

F.

Familierecht advocaat

Dit is een advocaat die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht. Een familierecht advocaat kan u bijstaan een echtscheiding. De familierecht advocaat is dus een echtscheidingsadvocaat.

Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding is van toepassing bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Bezittingen en goederen die ten tijde van het huwelijk zijn verkregen dienen bij echtscheiding verrekend te worden, oftewel verdeeld te worden. Als de verdeling rond is en wordt vastgelegd, noemt men dit het finaal verrekenbeding.

 

G.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Dit is een subsidie vanuit de overheid waarmee de advocaatkosten worden vergoed. Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Als je een laag inkomen hebt en geen eigen vermogen dan heb je hoogstwaarschijnlijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Afhankelijk van het inkomen en vermogen moet er een eigen bijdrage aan de advocaat worden betaald. 

Gemeenschap van goederen

Een huwelijk in gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en goederen samen van beide partners zijn. Bij een echtscheiding vindt er een verdeling plaats, waarbij iedere partner 50% krijgt.

Geregistreerd partnerschap

Dit is een wettelijk samenlevingsvorm tussen twee personen, bijna hetzelfde als het huwelijk. 

Griffierechten 

Dit is het bedrag dat betaald moet worden als bijdrage in de kosten van behandeling van een zaak door een rechter. 

 

H.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland. 

Hoger beroep

Hoger beroep wordt ook wel appèl genoemd. Dit is een rechtsmiddel die je kunt instellen als het niet eens bent met de beslissing van bijvoorbeeld de rechtbank.

Huwelijkse voorwaarden

Een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden houdt in dat er een overeenkomst is tussen de echtgenoten, waarin het recht op het bezit en inkomen apart is geregeld. Dit wordt meestal voor het huwelijk overeengekomen, maar dit kan ook tijdens het huwelijk worden overeengekomen. Met huwelijkse voorwaarden kan het bezit en inkomen van de echtgenoten gescheiden worden gehouden. 

 

I.

Indexering alimentatie

Indexering is het aanpassen van het bedrag aan alimentatie aan een indexcijfer. Vaak is dit een aanpassing aan de inflatie. De inflatie wordt bijvoorbeeld afgemeten aan het gemiddelde prijsindexcijfer van gemiddeld huishouden. 

 

K.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage dat je betaalt voor de verzorging en opvoeding van je kind. De alimentatieplicht is tot de 21e leeftijd van het kind. 

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting is het uitsluiten van elke huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap tussen beide partners. Huwelijkse voorwaarden zijn hiervoor nodig.  Dit houdt in dat partners afspreken dat inkomen/vermogenstoename niet wordt gedeeld met de andere partner. 

 

L.

LBIO

LBIO staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Zij zijn het  alimentatiebureau van Nederland dat alimentatie int. Als er sprake is van achterstallige alimentatie kunnen zij je verder helpen. 

 

M.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling bij een echtscheiding. Beide partners gaan dan samen met een mediator met elkaar in gesprek, waarbij de neutrale en onpartijdige mediator tussen beide partners bemiddelt. Hierbij is jullie situatie ofwel jullie communicatie met elkaar erg belangrijk. 

Mediator

Een mediator is een onafhankelijke en onpartijdige derde, die tussen beide partners bemiddelt. Een mediator is opgeleid om te bemiddelen en samen met jullie in overleg alle zaken omtrent de echtscheiding te regelen.

 

O.

Omgangsregeling

Een omgangsregeling is de regeling die getroffen wordt met de ouders omtrent de omgang met hun kinderen. Deze regeling wordt vastgesteld in het ouderschapsplan. 

Ondertoezichtstelling (OTS)

OTS is een kinderbeschermingsmaatregel dat ingezet kan worden wanneer er problemen zijn omtrent de ontwikkeling van de kinderen.

Ontheffing ouderlijk gezag

Als een van de ouders ongeschikt of niet in staat is om de plicht tot verzorging en opvoeding van het kind te vervullen, kan die ouder ontheven worden van het ouderlijk gezag. Dat betekent dat betreffende ouder geen gezag meer heeft over het kind. 

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag (voorheen: ouderlijke macht) is het gezag dat de ouders over hun kind mogen en moeten uitoefenen betreft de opvoeding en verzorging. 

 

P.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage aan de minstverdienende partner na de echtscheiding. Manier waarop partneralimentatie wordt vastgesteld is als volgt: partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

 

S.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een overeenkomst, die twee personen schriftelijk vastleggen omdat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren oftewel samenwonen. 

Scheiding

Beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Scheidingsconvenant

Zie bij echtscheidingsconvenant. 

Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed houdt in dat het huwelijk in stand blijft, maar dat de gehuwden gescheiden gaan wonen. Volgens de wet zijn ze dan nog wel gehuwd. Vaak wordt hiervoor gekozen vanwege religieuze overwegingen. Als een tafel en bed scheiding drie jaar heeft geduurd, is het mogelijk om alsnog officieel te scheiden.

 

T.

Toevoeging

Als je een laag inkomen hebt, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een toevoeging. Dit houdt in dat de overheid een deel van de advocaatkosten voor jou betaald. Afhankelijk van jouw inkomen en vermogen moet u een bedrag aan eigen bijdrage betalen aan de advocaat. Toevoeging is hetzelfde als gefinancierde rechtsbijstand. Of je in aanmerking komt voor een toevoeging is vast te stellen op basis van je fiscaal jaarinkomen in het peiljaar, dat is twee jaar terug. Dus voor nu 2018. 

Tremanormen van de Hoge Raad

De Tremanormen worden door de rechters gebruikt om alimentaties te berekenen. De alimentatie dat vastgesteld moet worden, is afhankelijk van de behoefte van de alimentatie-ontvanger en de draagkracht van de alimentatie-betalende. 

 

U.

Uitsluitingsclausule

Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. 

 

V.

Verzoekschrift

Dit is een schriftelijk verzoek aan de rechtbank tot bijvoorbeeld het aanvragen van een echtscheiding. 

Voogdij

Dit is vorm van gezag dat niet door de ouders, maar door een voogd wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld de oma of pleegouder. 

 

W.

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

In maart 2019 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Door deze wet zijn ouders bij een scheiding verplicht om een ouderschapsplan te maken voor hun minderjarige kinderen omtrent de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen.